Zasiłek macierzyński w Polsce od A do Z

Redakcja

22 marca, 2024

Zasiłek macierzyński to świadczenie, które przysługuje rodzicom w związku z narodzinami dziecka. W Polsce, zasiłek macierzyński jest jednym z kluczowych elementów wsparcia dla rodzin, które mają na celu umożliwienie rodzicom opieki nad dzieckiem w pierwszych miesiącach jego życia.

Czym jest zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński to świadczenie pieniężne, które przysługuje rodzicom w związku z narodzinami dziecka. Jego głównym celem jest wsparcie finansowe rodziny w okresie, gdy rodzice muszą poświęcić czas na opiekę nad noworodkiem. Zasiłek macierzyński jest uregulowany w polskim prawie, a jego wysokość oraz warunki przyznawania są określone w przepisach.

Zasiłek macierzyński a urlop macierzyński: rozróżnienie

Warto zaznaczyć, że urlop macierzyński nie jest tożsamy z zasiłkiem macierzyńskim. Urlop macierzyński to czas wolny od pracy, który przysługuje matce lub ojcu dziecka w związku z narodzinami lub adopcją. Natomiast zasiłek macierzyński to świadczenie pieniężne, które otrzymuje osoba korzystająca z urlopu macierzyńskiego. W praktyce oznacza to, że urlop macierzyński jest okresem, w którym rodzic nie pracuje, ale otrzymuje zasiłek macierzyński jako wsparcie finansowe.

Kto ma prawo do zasiłku macierzyńskiego?

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje osobom, które spełniają określone kryteria. Najważniejsze z nich to:

 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,
 • bycie rodzicem biologicznym lub adopcyjnym dziecka.

Warto zwrócić uwagę, że zasiłek macierzyński przysługuje zarówno matkom, jak i ojcom dziecka, pod warunkiem spełnienia wymienionych kryteriów. W przypadku rodziców adopcyjnych, prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje im również, jeśli spełniają wymagania dotyczące ubezpieczenia i zatrudnienia.

Jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Obliczenie wysokości zasiłku macierzyńskiego opiera się na podstawie wymiaru świadczenia, która jest ustalana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osoby ubezpieczonej w okresie 12 miesięcy poprzedzających narodziny dziecka. Warto zaznaczyć, że podstawa wymiaru świadczenia nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Czynniki wpływające na wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku macierzyńskiego może być różna w zależności od kilku czynników, takich jak:

 • Staż pracy – im dłuższy staż pracy, tym wyższa podstawa wymiaru świadczenia, co może wpłynąć na większą kwotę zasiłku,
 • Wynagrodzenie – wyższe wynagrodzenie oznacza wyższą podstawę wymiaru świadczenia, co przekłada się na większą kwotę zasiłku,
 • Liczba dzieci – w przypadku urodzenia się więcej niż jednego dziecka, wysokość zasiłku macierzyńskiego może być wyższa.

Przykładowe obliczenia zasiłku macierzyńskiego

Przykład 1: Pracująca matka zarabiająca 4000 zł brutto miesięcznie, urodziła jedno dziecko. Wysokość zasiłku macierzyńskiego wyniesie:

4000 zł x 100% = 4000 zł

Przykład 2: Pracujący ojciec zarabiający 3000 zł brutto miesięcznie, urodziło się dwójka dzieci. Wysokość zasiłku macierzyńskiego wyniesie:

3000 zł x 100% = 3000 zł

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku urodzenia się więcej niż jednego dziecka, zasiłek macierzyński przysługuje na dłuższy okres, co może wpłynąć na łączną kwotę świadczenia.

Obliczanie wysokości zasiłku macierzyńskiego może być skomplikowane, dlatego warto skorzystać z kalkulatorów dostępnych online lub skonsultować się z pracownikiem ZUS, aby uzyskać dokładne informacje na temat przysługującego świadczenia.

Okres ochronny a zasiłek macierzyński

Czym jest okres ochronny?

Okres ochronny to czas, w którym pracownica jest chroniona przed zwolnieniem z pracy z powodu ciąży lub macierzyństwa. Okres ten ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej dla przyszłej matki oraz jej dziecka. W kontekście zasiłku macierzyńskiego, okres ochronny ma również wpływ na wysokość i czas trwania świadczenia.

Jak okres ochronny wpływa na zasiłek macierzyński?

Wpływ okresu ochronnego na zasiłek macierzyński można przedstawić w kilku aspektach:

 • Wysokość zasiłku – okres ochronny nie wpływa bezpośrednio na wysokość zasiłku macierzyńskiego, jednak gwarantuje, że pracownica nie straci prawa do świadczenia z powodu ewentualnego zwolnienia z pracy,
 • Czas trwania zasiłku – okres ochronny wpływa na długość trwania zasiłku macierzyńskiego, gdyż zasiłek przysługuje przez cały czas trwania tego okresu. W praktyce oznacza to, że zasiłek macierzyński będzie wypłacany przez 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci, 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojga dzieci, 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci, 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga dzieci i 39 tygodni w przypadku urodzenia sześciorga i więcej dzieci,
 • Zabezpieczenie przed zwolnieniem – okres ochronny chroni pracownicę przed zwolnieniem z pracy, co pozwala na zachowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego oraz innych świadczeń związanych z macierzyństwem.

Warto zaznaczyć, że okres ochronny obejmuje również czas trwania urlopu macierzyńskiego, co oznacza, że pracownica nie może zostać zwolniona z pracy w trakcie korzystania z tego urlopu. Dzięki temu przyszłe matki mają pewność, że będą mogły skorzystać z przysługującego im zasiłku macierzyńskiego oraz innych świadczeń związanych z macierzyństwem.

Zasiłek rodzicielski a zasiłek macierzyński

Różnice między zasiłkiem rodzicielskim a macierzyńskim

Choć zasiłek rodzicielski i zasiłek macierzyński są często mylone, istnieją między nimi istotne różnice. Oto najważniejsze z nich:

 • Kryteria kwalifikacji – zasiłek macierzyński przysługuje tylko matkom, natomiast zasiłek rodzicielski może być przyznany zarówno matce, jak i ojcu dziecka, a także opiekunom prawnym,
 • Wysokość świadczenia – zarówno zasiłek macierzyński, jak i rodzicielski, wynosi 100% podstawy wymiaru, jednak zasiłek rodzicielski może być pobierany w sposób elastyczny, co pozwala na dostosowanie wysokości świadczenia do indywidualnych potrzeb,
 • Czas trwania – zasiłek macierzyński trwa od 20 do 39 tygodni, w zależności od liczby urodzonych dzieci, podczas gdy zasiłek rodzicielski może trwać do 32 tygodni (lub 34 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka).

Warto zaznaczyć, że zasiłek rodzicielski jest świadczeniem uzupełniającym zasiłek macierzyński, co oznacza, że może być pobierany po zakończeniu zasiłku macierzyńskiego.

Kiedy można skorzystać z zasiłku rodzicielskiego?

Aby skorzystać z zasiłku rodzicielskiego, należy spełnić określone warunki:

 • Terminy – zasiłek rodzicielski może być pobierany bezpośrednio po zakończeniu zasiłku macierzyńskiego, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 6. roku życia,
 • Procedury – wniosek o zasiłek rodzicielski należy złożyć w odpowiednim urzędzie (Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub gminie) wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak akt urodzenia dziecka, oświadczenie o podziale zasiłku rodzicielskiego między rodziców (jeśli dotyczy) oraz dokumenty potwierdzające ubezpieczenie,
 • Ubezpieczenie – aby ubiegać się o zasiłek rodzicielski, należy być ubezpieczonym na podstawie ubezpieczenia chorobowego (np. jako pracownik, osoba prowadząca działalność gospodarczą, rolnik).

Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzicielskiego podejmowana jest przez właściwy organ na podstawie złożonych dokumentów i spełnienia wymaganych warunków. W przypadku pozytywnej decyzji, zasiłek rodzicielski wypłacany jest na konto bankowe wnioskodawcy.

Polecane: